แอดไวซ์ รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

 

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
จำนวน 4 ร้าน ประกอบด้วย
1. ร้านข้าวราดแกง                   จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว                       จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านอาหารพิเศษ                   จำนวน 1 ร้าน
4. ร้านเครื่องดื่ม/อาหารว่าง        จำนวน 1 ร้าน
 
ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง เกณฑ์การปฏิบัติของผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่บริษัทฯแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด
 
กำหนดการรับสมัคร ดังนี้
  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -31 ตุลาคม  2559  ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด  เลขที่ 74,74/1-2 ม.1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
  2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
    (วัน-เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  4. เข้ามาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 
ผู้สนใจสมัครเป็นผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ให้สอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัทฯ  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5470000 ต่อ 704  ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.