Advice

นโยบายการรับประกัน

การรับประกันแบบ Limited Life Time
คือการให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศแต่ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันรวมอย่างน้อยเท่ากับ 3 ปีจากวันที่ซื้อ
เนื่องด้วยทางบริษิทฯ ได้รับการแจ้งจากทางผู้นำเข้าสินค้าประเภท Memory RAM(บางราย) ว่าสินค้าบางรุ่นจะสิ้นสุดการรับประกันสินค้าประเภท Life Time Waranty โดยมีรายการดังต่อไปนี้
1. SDRam และ DDR Ram PC2100 Chip V-data และ Chip Plus (ยกเว้นที่มี Void รับประกันจากทาง Com7)
2. SDRam และ DDR Ram PC2100 ที่มี Void รับประกันของ Decider และ JK ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถลองส่งสินค้าชนิดดังกล่าวเข้ามาให้ทางบริษัทฯได้ โดยทีมงานจะพยายามเจรจาต่อรองให้ดีที่สุด
นโยบายการรับประกัน
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
เงื่อนไขการรับประกัน
1. สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ Advice ติดที่ตัวสินค้า
2. ทางบริษัท ฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
3. บริษัท ฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
4. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าทุกชนิด
หากต้องการ เปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งานทางบริษัท ฯ จะดำเนินการคิดค่าเสื่อมสินค้า 5%
บริษัท ฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปือน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้
สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น
1. มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีบางส่วนขาดหายไป
2. มีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัท ฯ หรือของผู้ผลิตมีรอย, ฉีกขาด, ลบเลือน
4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ฯ