Advice

    shock price
    KEYBOARD PENTAGONZ Henodus Black


KEYBOARD PENTAGONZ Henodus Black
KEYBOARD PENTAGONZ Henodus Black

ชุดเกมส์มิ่ง (คีย์บอร์ด และเมาส์)

  • คีย์บอร์ด

           - ด้วยการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ ใหค้ วามรูสึ้กกระชับกับขอ้ มือ
           - ใช้เลเซอร์ยิงตัวอักษรลงบนแป้นพิมพ์ ป้องกันตัวอักษรหลุดลอก
           - เชื่อมต่อแบบ USB

  • เมาส์

           - เชื่อมต่อแบบ USB
           - ด้วยออฟติคอลความละเอียดสูง
           - สามารถปรับตั้งค่า DPI 600/1000/1600
           - IC Pixart 3509
           - เคลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์ไดลื้่นไหลและตำแหน่งแม่นยำ
           - ปุ่ม forward & backward ด้านข้าง พร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนักกันโคลงภายในเมาส์

ราคา 390 บาท ปกติ 690 บาท ประกัน 2Y เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า