ตรวจสอบค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงเทพ
บริการ อัตราค่าธรรมเนียม
บริการรับชำระเงินด้วยระบบ Bill Payment *
ช่องทาง Counter / ช่องทาง Electronic / ช่องทาง Payment on the net
 
กรณีค่าธรรมเนียมจากบริษัทและผู้ชำระเงิน
- รายการชำระในเขต 15 บาท ต่อรายการ
- รายการชำระข้ามเขต 40 บาท ต่อรายการ
ส่วนที่เกิน 700,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1000 บาท
- รายการเช็คคืน 15 บาท ต่อรายการ