ลักษณะงาน

 • รับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ และให้บริการธุรกรรมต่างๆ
 • จัดทำรายงานรับชำระค่าสินค้า/บริการ/ธุรกรรม
 • รับผิดชอบเงินค่าสินค้า,เงินค่าบริการรับชำระ
 • ประสานงานกับส่วนงานขายในการจัดการ และจัดทำเอกสารในโปรแกรม Sale Support System ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
 • การออกเอกสารการขาย : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • การรับ/โอนสินค้าในระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 • สรุปทะเบียนรับ-ส่งเงินค่าสินค้า
 • ตรวจสอบและนำส่งเงินสด/เช็ค จากการขาย เข้าบัญชีส่วนกลาง
 • ควบคุมรักษาเงินสดย่อยและเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนงานรับชำระค่าบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง
 2. ม.3 และ/หรือประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า  1  ปี
 3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 4. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานมงคลสมรส,จัดการงานศพ,บรรเทาความเดือดจากเหตุภัยพิบัติ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
 • สินเชื่อโครงการพิเศษสำหรับพนักงาน
 • ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน

สถานที่ทำงาน

แอดไวซ์ สาขาสุโขทัย-ปากแคว
345/2-4 ม.9 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000