Modem / Router*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Orbi AC3000 NETGEAR (RBK50) Tri-band WiFi System
Orbi AC3000 NETGEAR (RBK50) Tri-band WiFi System
LAN/WAN 10/100/1000 : 3 LAN : 1 WAN : 4 LAN for Satellite : Tri-band WiFi AC 3000 : 1 USB 2.0
ราคา 23,000 บาท
newRouter NETGEAR (R6300) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
Router NETGEAR (R6300) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 450Mb * 2 USB 2.0
ราคา 8,700 บาทRouter NETGEAR (R6400) Wireless  AC1750 Dual Band Gigabit
Router NETGEAR (R6400) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 1900Mb * 1 USB 3.0 * 1 USB 2.0
ราคา 7,300 บาทRouter NETGEAR (R6900) Wireless AC1900  Smart WiFi Router
Router NETGEAR (R6900) Wireless AC1900 Smart WiFi Router
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 1 USB 3.0
ราคา 8,250 บาทRouter NETGEAR (R7000) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Router NETGEAR (R7000) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 1 USB 2.0 * 1 USB 3.0
ราคา 8,900 บาทRouter NETGEAR (R7500) Wireless AC2350 Dual Band Gigabit
Router NETGEAR (R7500) Wireless AC2350 Dual Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN *2 USB 3.0 * 1 eSATA
ราคา 11,500 บาท
newRouter NETGEAR (R7800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
Router NETGEAR (R7800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 2 USB 3.0
ราคา 11,900 บาทRouter NETGEAR (R8000) Wireless AC3200 Tri-Band Gigabit
Router NETGEAR (R8000) Wireless AC3200 Tri-Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 1 USB 3.0 * 1 USB 2.0
ราคา 14,200 บาทRouter NETGEAR (R8500) Wireless AC5300 Tri-Band Gigabit
Router NETGEAR (R8500) Wireless AC5300 Tri-Band Gigabit
LAN/WAN 10/100/1000 * 6 LAN * 1 WAN * 1 USB 3.0 * 1 USB 2.0
ราคา 20,500 บาทRouter TOTOLINK (A6004NS) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit (Lifetime KING IT)
Router TOTOLINK (A6004NS) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit (Lifetime KING IT)
LAN/WAN 10/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 1 usb 3.0*1 usb 2.0 * AC1900mb
ราคา 6,150 บาทModem & Router คืออุปกรณ์ที่ช่วยแปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในรูปแบบอนาล็อกที่ถูกส่งมาจากสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นหากผู้ใช้ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยส่วนมากแล้วตัวโมเด็มและเร้าเตอร์นั้นจะถูกควบรวมเป็นชิ้นเดียวกันและบางรุ่นก็สามารถปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ด้วยในตัว