ตรวจสอบค่าธรรมเนียม ธนาคารกสิกร
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (เรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน)
- ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน - 10 บาท/รายการ (ไม่จำกัดยอดเงินโอน)
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี - 30 บาท/รายการ (ยอดเงินต้องไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ กรณีโอนเกิน 100,000 บาท คิดค่าบริการหมื่นละ 10 บาท โดย คิดตั้งแต่บาทแรก ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ)
บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ Bill Payment (e-Collection)
• สำหรับชำระเงินผ่านเครื่อง ATM,  ระบบ K-Cyber Banking, Phone Banking และ K-Mobile Banking Plus ( on Smart Phone)  ของธนาคารกสิกรไทย
• ค่าธรรมเนียม (เรียกเก็บจากบริษัท หรือผู้ชำระเงิน)
    - ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10 บาท/รายการ
    - ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 
        • 0 - 100,000 บาท  30 บาท/รายการ
        • 100,001- 300,000 บาท  75 บาท/รายการ
        • กรณีโอนเกิน 300,000 บาท ส่วนที่เกิน คิดค่าบริการหมื่นละ 10 บาท
          ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน  1,000 บาท/รายการ)