ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ที่อยู่ส่งของ

ภาพแผนที่

ที่อยู่ตามทะเบียนการค้า (เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบการสมัคร

* สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
* สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
* รูปถ่ายปัจจุบัน คู่บัตรประชาชน
ประวัติการทำงาน Portfolio เพื่อประกอบการอนุมัติ ( ถ้ามี )